top of page

01

Akyiğit Handan (2021). Türkiye’de Milliyetçilik Tartışmalarının Banalliği: Barış Ünlü’ nün Türklük Sözleşmesi Etrafında Bir Değerlendirme. Journal of Humanity and Society (insan & toplum), 11(2), 189-198.

02

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2021). Göç Kimlik ve Aidiyet: Amerika'da Yaşayan Türkler Örneği. Bilig(97), 137-175., Doi: 10.12995/bilig.9706

03

Akyiğit Handan (2021). Eşyaların Mekân Aidiyeti ve Sosyo-Mekânsal Davranışlarla İlişkisi: Sakarya'da Suriyeli Girişimciler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 55- 65., Doi: 10.18506/anemon.819373

04

Akyiğit Handan, Baki Zeynep (2021). Sosyal Sermayenin Göç ve Etnik Girişimcilik Üzerindeki Etkisi: İzmir’deki Suriyeli Küçük Girişimciler. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 9(1), 67-88., Doi: 10.32705/yorumyonetim.868996

05

Akyiğit Handan (2021). Metodolojik Milliyetçiliğin Eleştirisi. Journal of Humanity and Society (insan & toplum), 11(1), 31-67., Doi: 10.12658/M0434

06

Akyiğit Handan (2020). Ahmed Yesevî’nin Düşünce Sisteminde Hoşgörü ve Kültürel Çoğulculuk. Erdem Dergisi, 79, 1-20.

07

Akyiğit Handan (2020). A Criticism Related to Discussions on Cultural Integration and Multiculturalism. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 13(36), 200-231.

08

Demirbaş Banu, Akyiğit Handan (2018). Suriyeli Mülteci Kadınların Entegrasyon Sürecinde Sosyal Ağların Olumlu Ve Olumsuz Etkileri. Muhakeme Dergisi, 1(2), 123-133.

09

Akyiğit Handan (2018). İslam Ülkelerinde Şehir ve Şehir Kültürü. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2018(19), 55-69., Doi: 10.17740

10

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2016). Türkiye'de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek Sakarya Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 11(2), 143-163., Doi: 10.17550/aid.61971

11

Akyiğit Handan (2016). Etnik Toplumsal Ağların İş Gücü Piyasasına Geçişlerdeki Etkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 8, 149-159.

12

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2015). Sosyal Sermaye Tartışmaları ve Türkiye’de Sosyal Sermayenin Ölçülmesi Sorunu. The Journal of Selcuk University Social Sciences Institute, 34, 123-134.

13

Akyiğit Handan (2010). Sürdürülebilir Gelişme Açısından Göller Ve Yaşanan Tehditler Akşehir Gölü Örneği. Niğde Üniversitesi İBBF Dergisi, 3(1), 146-157.

14

Akyiğit Handan (2021). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söylemi: Epistemik Yanılsamalar ve Yapısal Mistifikasyonlar. Tezkire Dergisi(74)

15

Akyiğit Handan, Aydoğan Osman (2020). Türkiye’de Laiklik ve İnanç Özgürlüğü Bağlamında Çokkültürcülük Yaklaşımının Sınırları. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6(13), 95-132.

16

Uysal Ali Fatih, Akyiğit Handan (2012). Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 545-565.

bottom of page