top of page

01

Akyiğit Handan, Alparslan Özkan, Feyza Nur (2020). Sekülerleşmenin Türkiye’deki Görünümü: Örtük ve Self Sekülerleşme. 18th International Turkic World Social Sciences Congress (Proceedings/Oral Presentation)

02

Akyiğit Handan (2020). Gündelik Hayat ve Kolektif Bellek: Sakarya’da Suriyeli Esnafların İşletmelerinde Yer Alan Semboller Üzerine Bir Değerlendirme. VI. International TURKCESS Education and Social Sciences Congress (Proceedings/Oral Presentation)

03

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2017). Sakarya’da Yaşayan Farklı Etno-Kültürel Gruplarda Birlikte Yaşama Kültürü ve Aidiyet Mekan İlişkisi. International Sakarya Symposium (Proceedings/Oral Presentation)

04

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2017). Türkiye’de Ulusal Birliğin ve İstikrarın Sağlanmasında Yeni Yolar ya da Çokkültürlü Ulus-Devlet Türkiye İçin Bir İdeal mi?. International Congress of Social Sciences: Turkestan Forum III (Proceedings/Oral Presentation)

05

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2014). Türkiye’de Gençlerin Kimlik Söylemlerinin Tarihsel Süreçte İnşası. Youth and Our Cultural Heritage International Congress, 2, 547-564. (Proceedings/Oral Presentation)

06

Uysal Ali Fatih, Levend Sinan, Akyiğit Handan, Susam Ahmet (2012). Tarihten Gelen Kimlik, Modernite ile Gelen Kimlik: Akşehir Örneği. City and Urbanism from the International Republic to the Present (Proceedings/Oral Presentation)

07

Şan Mustafa Kemal, Akyiğit Handan (2012). Eğitimde Çokkültürlülük Tartışmaları. 1st International Education Sociology Symposium (Proceedings/Oral Presentation)

08

Uysal Ali Fatih, Akyiğit Handan (2013). İstanbul Metropoliten Bölgesinde 21 Yüzyıldaki İmar Planı Yaklaşımları Kentte Olmanın Yeni Biçimleri ve Toplumsal Farklılaşmanın Sosyal Kültürel Dönüşümü Üzerine. KBAM 4th Urban and Regional Studies Symposium (Proceedings/Oral Presentation)

09

Toman Murat, Akyiğit Handan, Uysal Ali Fatih (2013). Türkiye’de Sürdürülebilir Sosyo Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Akşehir İlçesi. National Kop Regional Development Symposium (Proceedings/Oral Presentation)

10

Akyiğit Handan, Uysal Ali Fatih (2013). Kentsel Planlamada Yeni Yaklaşımlar ve Kalkınma Söyleminin Sosyal Sermaye Tartışmalarında Eleştirisi. 8 November World Urbanism Day 37th Colloquium Program (Proceedings/Oral Presentation)

bottom of page